Nr. 121 Rittmeister, 1., 2. oder 3. Ulanen Regt.,
Preußen ca. 1912